Вип. 31

Пам’яті Надії Григорівни Шестопалової (1927–2018) 5
••• БІОХІМІЯ •••
Безродна А.І. Корекція «Квертином» стану оксидантно-антиоксидантної системи у щурів за умов впливу ксенобіотиків 7
Нікітченко І.В., Бараннік Т.В., Павиченко О.В. Вплив геміну і донорів оксиду азоту на показники метаболізму гема в печінці й сироватці щурів in vivo 16
Ніколаєва О.В., Петров С.А. Загальна антиоксидантна активність при алотрансплантації ембріональної м’язової тканини у щурів 25
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Ткаченко Ф.П., Сидоренко М.В. Макрофітобентос штучних паркових водойм міста Одеси 31
Шевчук Н.Ю. Особливості просторової структури, флористичної подібності та фітоценотичної активності трав’яних видів рослин у лісонасадженнях та природних степових угрупованнях Південного Криворіжжя 39
••• ГЕНЕТИКА •••
Писарук А.В., Караман Г.С., Кошель Н.М., Мєхова Л.В., Вайсерман О.М., Козерецька І.А., Чака О.Г., Літовка І.Г., Левашов М.І. Тривалість розвитку та життя Drosophila melanogaster за умов личинкового розвитку при гіпоксії та гіпероксії 51
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Баркасі Золтан Види-двійники мишей роду Sylvaemus Ognev, 1924 (Mammalia, Rodentia) в Українських Карпатах 59
Загороднюк І., Пархоменко В. Борис Вальх та розвиток зоології й музеології на сході України 72
Мамедова С.Н., Ібрагімов Ш.Р. Паразитичні найпростіші промислових риб гирла річки Кури 99
Сеїдбейлі М.І., Магеррамов С.Г. Гельмінтофауна свійських водоплавних птахів (гуска – Anser anser dom. і качка – Anas platyrhynchos dom.) Нахчиванської АР 107
Токарська Н.В. Особливості біології, живлення та будови нір сліпака звичайного (Spalax microphtalmus) на території регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ» 114
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН•••
Більченко О.С., Красовська К.О., Веремеєнко О.В., Хіміч Т.Ю. Лікарсько-індуковані інтерстиціальні ураження легень 121
Коба Л.В., Шапкіна О.О., Жуйкова А.Є., Бондаренко В.А. Вплив хлорпромазину на стійкість еритроцитів щурів різного віку до гіпертонічних умов середовища 130
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Чумакова В.В., Авксентьєва О.О. Вплив трофічного забезпечення на динаміку ростових процесів і вмісту вуглеводів у проростків озимої пшениці за яровизації 138
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Гриценко М.A., Буланкіна Н.І. Порівняльне дослідження експресії деяких груп генів у фібробластах шкіри та легенів щурів різного віку 148
••• інформація •••
ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти» та школа молодих вчених, Харків, Україна, 9–10 жовтня 2018 р. 153
Правила для авторів 156