Вип. 25

••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
До 190-річчя Гербарію Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 5
Беднарська І.О. Про колекцію видів роду Festuca L. (Poaceae) у гербарних фондах Інституту екології Карпат НАНУ (LWKS) 12
Безроднова О.В. Раритетні кальцефільні види в Гербарії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (CWU) 16
Гамуля Ю.Г., Сіра О.Є. Типові та автентичні зразки таксонів родів Agropyron Р. Gaertn. і Elytrigia Desv. (Роасеае) в Гербарії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (CWU) 27
Горєлова О.І. Гербарій і ботанічні колекції в підготовці фахівців зеленого будівництва 39
Громакова А.Б., Гамуля Ю.Г. Ексикати Г.В.Кьорбера «Lichenes Selecti Germanici» в гербарії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (CWU) 43
Коломийчук В.П., Чорноморець В.С. Гербарій Йосипа Бойка у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї 53
Комариста В.П., Горбулін О.С., Догадіна Т.В. Водорості в базі даних світових колекцій живих культур WDCM CCINFO 57
Лобачевська О.В., Рабик І.В. Бріологічний гербарій Інституту екології Карпат НАН України 64
Мамчур Т.В., Кравець Т.О., Чорна Г.А. Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва 72
Начичко В.О. Діагностичні ознаки представників Thymus sect. Serpyllum і T. sect. Marginati (Lamiaceae) та рекомендації щодо їхньої гербаризації 77
Чорна Г.А., Куземко А.А., Діденко І.П. Колекція папоротей історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва 90
Шиян Н.М. Датування зразків історичних гербарних колекцій XVIII–XIX ст. за маркувальними знаками паперу 96
••• ГЕНЕТИКА •••
Горпинченко М.Ю., Буркова В.В., Утєвська О.М., Атраментова Л.О. Українські прізвища як квазігенетичні маркери. Асоціація з групами крові та гаплогрупами Y-хромосоми 101
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ••• (спеціальний розділ, присвячений 120-річчю від дня народження професора Іллі Борисовича Волчанецького)
Єсілевська М.А. Морфологічний напрям в орнітологічних дослідженнях професора І.Б.Волчанецького 110
Мосолова К.Ю., Зав’ялов Є.В., Табачишин В.Г. Орнітологічні дослідження Іллі Борисовича Волчанецького на півночі Нижнього Поволжя (до 120-ліття з дня народження) 121
Атемасова Т.А., Атемасов А.А. Особливості генезису орнітофауни на межі лісостепової та степової природних зон 124
Банік М.В. Особливості взаємовідносин двох підвидів чорноголової трав’янки (Saxicola torquata) на півночі Кавказу 137
Бірюк О.В., Розанов Ю.М., Литвинчук С.М., Пасинкова Р.А. Мінливість розмірів районів ядерцевих організаторів у каріотипах зелених жаб 145
Брезгунова О.О. Колективні ночівлі чикотня (Turdus pilaris L.) у Харківській області 156
Брусенцова Н.О., Український П.О. Оцінка сприятливості ділянки «Ліс на Ворсклі» державного природного заповідника «Білогір'я» для існування хижаків-норників 163
Голобородько К.К., Пахомов О.Є., Махіна В.О. Глобально рідкісні види лускокрилих (Lepidoptera) долини р. Оріль 172
Івановський В.В. Чорний лелека (Сiconia nigra) у Білоруському Поозер’ї у 2001–2014 роках 180
Новак В.В. Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя 184
Новіцький Р.О., Кочет В.М., Христов О.О., Кузора В.Є. Сучасна характеристика іхтіофауни каналу «Дніпро-Донбас» 191
Полчанінова Н.Ю. Кицівські піски – резерват рідкісних видів павуків (Aranei) Харківської області 196
Пономаренко О.Л., Онуфріїв Р.А. Аналіз функціонального складу орнітофауни природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» 200
Руденко А.Г. Міграції та зимівлі мартина чорнокрилого (Larus fuscus Lannaeus, 1758) в Азово-Чорноморському регіоні 206
Токарський В.А., Ронкін В.І., Савченко Г.О. Стаціонарні екологічні дослідження балкового степу південного сходу України: попередні підсумки 25-річних спостережень 216
Усова О.Є., Кравченко М.О., Шабанов Д.А. Внутрішньопопуляційні онтогенетичні стратегії у зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) 223
Утєвський С.Ю., Владимирська М.В., Палатов Д. Роль екологічних і історичних факторів та міжвидової конкуренції в формуванні ареалів п’явок (Hirudinida) 239
Шевченко В.Л., Жиліна Т.М. Перші відомості про ґрунтових нематод лучних екосистем Чернігівської області (Україна) 248
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Жуков О.В. Фороморфи в системі екоморф ґрунтових тварин 254
Кулієва Х.Ф., Ахмєдов Б.А. Вплив змін клімату на параметри фотоперіодичної реакції у американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury) 267
Манафов А.А. Екологічні особливості формування трематодофауни молюсків басейну Середньої Кури у межах Азербайджану 275
Маркова А.О. Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов’язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях 285
Сеїд-Рзаєв М.М., Юсібова С.Д., Алієва С.І. Іхтіопланктон у планктонному співтоваристві в Мінгечаурському водосховищі 295
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Бурцева Д.О., Лукашов С.М., Заєць Н.С., Ляшенко В.П., Крупка А.В. Аналіз фонової електрокортикограми щурів в умовах довготривалої дії гідрокарбонатного навантаження 300
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Деркач І.В., Романюк Н.Д. Вплив NaCl засолення на ріст та пігментну систему Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L. 308
Поворотня М.М. Моделювання впливу важких металів Pb та Hg на білковий обмін видів роду Acer L. в умовах планованого факторного експерименту 320
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Алтухова Л.В. Вплив аутотрансплантації фібробластами і композицією фібробластів з кератиноцитами в зону променевого опіку шкіри на динаміку експресії генів металотіонеїнів, убіквітину і білка р53 326
У Сі, Пиріна І.С., Кот Ю.Г., Кот К.В., Перський Є.Е. Особливості цитотоксичності тривалого введення ультрамалих доз іонів кадмію на фібробласти шкіри, легенів, нирок і рогівки щурів 332
Фархадов Гадір Теймур огли Антигельмінтна дія еспарцету (Onobrychis viciifolia Scop.) і люцерни (Medicago sativa L.) у овець 341
Шаповалова С.О. Особливості метаболічних ефектів лізиноприлу у хворих на артеріальну гіпертензію та абдомінальное ожиріння 345
••• інформація •••
Правила для авторів 352