У серії Вісника публікуються результати досліджень за всіма напрямками біологічних наук.

До публікації приймаються:

– закінчені оригінальні роботи, що досі ніде не видавалися (статті об’ємом 5–10 сторінок друкованого тексту, включаючи перелік посилань);

– описання оригінальних методів та приладів;

– теоретичні та проблемно-оглядові статті об’ємом до 20 сторінок друкованого тексту, включаючи перелік посилань;

– матеріали та повідомлення про події наукового життя;

– рецензії на книги.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Перелік посилань».

Текст статті починається з індексу УДК, далі заголовок звичайним шрифтом  (Arial – 12 pt), ініціали та прізвища авторів  (Arial – 10 pt), повні назви наукових установ, адреси електронної пошти  (Arial – 9 pt)наявність контактної електронної адреси обов'язкова.

Анотація  розміщується під «шапкою» статті мовою оригіналу (Arial – 9 pt). Її обсяг - 150-200 слів. Під анотацією курсивом друкується список ключових слів (не більше 10). Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація не повинна містити баластні слова, ввідні фрази та неінформативні вислови.

Далі друкуються анотації  (Arial  9 pt)  англійською і російською (якщо стаття написана українською) мовами разом із транскрипціями прізвищ авторів, перекладом назви роботи і відповідними списками ключових слів (всього в статті мають бути резюме трьома мовами – українською, англійською, російською).

Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи. Інакше кажучи, вступ повинен відповідати на питання: що відомо у даній області; що залишається невідомим; яка задача даної роботи. Бажано, щоб у експериментальних роботах формулюванню мети передувала робоча гіпотеза.

Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження (з обов’язковим вказуванням повних латинських назв видів та авторів класифікації), умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви. У цьому ж розділі даються відомості про повтори експериментів, методи статистичного аналізу результатів.

У розділі «Результати» необхідно лише описати виявлені ефекти, не коментуючи їх, усі коментарі та пояснення виносяться в обговорення. Викладення результатів не повинно зводитись до переказу вмісту таблиць та графіків, воно повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Результати рекомендується представляти у минулому часі.

Задачею розділу «Обговорення» є узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну. Обговорення повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.

Таблиці друкуються у тексті, кожна повинна мати свій заголовок.

Рисунки виконуються у чорному кольорі, розміщуються у тексті. Кожний рисунок повинен мати свій заголовок. На кривих (крім безперервних реєстрацій) повинні бути нанесені експериментальні точки.

Посилання на літературу у тексті подаються у круглих дужках з вказуванням прізвища автора та року видання. Список посилань складається за абеткою, спочатку кирилицею, потім латиницею. Список не нумерується.

Електронні версії статей надсилаються до редакції електронною поштою.

Тексти статей повинні бути виконані у редакторі  Ms  Word з використанням шрифту  Arial   – 10 pt; абзац – 1 см; міжрядковий інтервал – одинарний; поля: верхнє та нижнє – 3,5 см; ліве – 2 см, праве – 2,5 см. Разом з електронною версією до редакції надсилається тверда копія у двох примірниках, один з яких має бути підписаний авторами.

До статті прикладається рецензія фахівця у даній області досліджень (зовнішня рецензія).

На окремій сторінці вказують повністю імена, по батькові та прізвища усіх авторів, телефони, факси, адреси електронної пошти та повні поштові адреси.

Стаття, яка надходить до редакції, реєструється  та направляється до наукового рецензента, який підписує статтю до друку. При наявності зауважень статтю повертають авторам для доопрацювання. Виправлений варіант (у двох примірниках) автор повинен повернути до редакції разом з початковим варіантом статті та відповіддю на всі зауваження.

Черговість виходу статей визначається датою надходження останнього варіанту.

Редакція залишає за собою право виправляти та скорочувати рукопис, а також повертати авторам роботи, які не відповідають вимогам редакції.

Вартість публікації статті розраховується наступним чином: 200 грн за роботу редакції (сума є фіксованою, не залежить від обсягу статті) + 40 грн за публікацію однієї сторінки (помножується на кількість сторінок) + вартість пересилання авторського екземпляра.

Оплата приймається після отримання автором інформації про прийняття статті до друку.

Оплата приймається у вигляді поштового переказу на ім’я відповідального секретаря.