УВАГА! Цей сайт надалі працює як архів випусків
1–40. Починаючи з випуску 41 (2‘2023), статті, актуальна інформація щодо правил оформлення і подання статей тощо розміщуються тільки на https://periodicals.karazin.ua/biology
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»
Галузь та проблематика
У журналі публікуються статті, присвячені широкому колу актуальних питань біології (у межах таких галузей спеціальності "Біологія" (091), як біохімія та генетика, зоологія та ботаніка, фізіологія тварин і рослин, мікологія, мікробіологія, ґрунтознавство, екологія, кріобіологія та ін.), а також матеріали про події наукового життя та описи оригінальних методів і приладів у галузі біології.
Мета видання ­– висвітлення результатів експериментальних досліджень у різних галузях біології, огляд і аналіз досвіду постановки та вирішення теоретичних та практичних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, а також фіксація методологічних пошуків у сучасній біології.
Місія журналу – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів у галузі біологічних дисциплін, представляти результати експериментальних досліджень і теоретичного пошуку у межах українського академічного простору і на міжнародній арені. Журнал має сприяти розвитку біологічних досліджень в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, підтримувати інтеграцію фахівців університету у міжнародну та українську наукову спільноту.
Журнал рекомендовано для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі біології або суміжних галузях науки.
До публікації приймаються статті, які написані українською або англійською мовами і отримали позитивні відгуки рецензентів.
Вісник включений до Переліку фахових видань України, категорія «Б», за спеціальністю 091 Біологія (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).
ISSN 2075-5457 (print), ISSN 2220-9697 (online)
Видавець журналу: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Присвоєння Digital Object Identifier (DOI): DOI: 10.26565/2075-5457
Процес рецензування
Основні положення
1. Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів.
2. Відповідність запропонованих до розгляду редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає головний редактор та/або заступник головного редактора, які обирають для кожної статті двох рецензентів. Рецензенти розглядають питання щодо доцільності (недоцільності) публікації статті та можливої необхідності виправлення певних недоліків у роботі. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з тематики, до якої належить подання, представники відповідних кафедр та лабораторій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Термін рецензування – до 2-х місяців.
3. Головний редактор, заступник головного редактора та відповідальний секретар мають право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
4. Якщо оцінки рецензентів щодо певної статті розбіжні, редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти чи відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
5. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову, крім випадку їх докорінної переробки та подання заново. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.
Процедура рецензування
1. Після отримання статті редакція у дводенний термін повідомляє автора про прийняття його статті до розгляду.
2. Редакція надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
3. Редакція складає єдиний список зауважень рецензентів і надсилає його авторові.
4. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Разом із виправленою версією рукопису автор надсилає лист-відповідь – список коментарів і питань рецензента та усіх зроблених у рукописі змін. Повторне рецензування триває до двох місяців.
5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є однією з основних підстав для прийняття статті до публікації.
6. Якщо статтю відхилено, редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
Періодичність публікації
Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.
Політика відкритого доступу
Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації (Open Access) та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Авторство та інструменти ШІ
Авторам не слід вказувати технології, засновані на штучному інтелекті, такі як LLM, чат-боти або генератори зображень, у якості авторів або співавторів. Інструменти штучного інтелекту, які використовуються в дослідженнях або підготовці рукописів, мають бути зазначені в супровідному листі, розділах «Подяки» та «Методи». Автори несуть відповідальність за точність, уникнення плагіату та захист від упередженості, спричиненої штучним інтелектом. Редактори можуть відхилити рукописи через неналежне використання ШІ, а рецензенти повинні утримуватися від рецензій, створених ШІ, щоб зберегти конфіденційність.
Зображення та інші мультимедіа, створені штучним інтелектом, не допускаються до публікації в нашому журналу без явного дозволу редакції. За умови оцінки на індивідуальній основі, винятки можуть бути розглянуті для змісту рукопису, безпосередньо пов'язаного зі штучним інтелектом або машинним навчанням.
Етичні принципи рецензування і редагування статей
Етичні принципи рецензування і редагування статей
Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами у журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема:
Fair play
Рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від громадянства чи політичних поглядів автора, етнічної приналежності, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань.
Недопущення наклепів і порушення авторських прав
Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо наклепів і порушень авторського права.
Недопущення плагіату
Ми перевіряємо тексти, які подаються, на плагіат за допомогою системи Unicheck.com. Якщо плагіат виявлено, стаття відхиляється.
Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.
Обов’язки редакторів
Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.
Редактори
- мають всі повноваження відхилити або прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями та висновками рецензентів;
- гарантують якість матеріалів, які вони публікують чи схвалюють до публікації;
- сприяють виправленню знайдених помилок або відхиляють матеріали у разі, коли таке виправлення з тих чи інших причин неможливе;
- повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
- мають забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
- зобов'язуються обстоювати свободу наукового самовираження.
Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, поки всі сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Обов’язки авторів
Автори повинні:
- переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
- зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
- підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
- позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
- зазначити, що дослідження на живих організмах відповідають принципам біоетики;
- повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.
Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.
Автори також керуються "Етичним кодексом ученого України"
Обов’язки рецензентів
Рецензенти повинні:
- повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть впливати на їхні висновки;
- зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
- бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Рецензенти також керуються "Етичним кодексом ученого України"
Архівування
Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS — це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.
Ми також використовуємо Національну бібліотеку України імені Вернадського для зберігання архіву нашого журналу.
Індексація журналу
1. WorldCat
2. Google Scholar
3. Ulrich's Periodicals Directory
4. Web of Science (Zoological Record)
5. BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
5. DOAJ
Адреса редакції
біологічний факультет, к. 6-13,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,
м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022
тел. +38 /057/ 707-55-71
e-mail: seriesbiology@karazin.ua