Вип. 24 (№1153)

••• БІОХІМІЯ •••
Бабець Я.В., Ушакова Г.О. Розподіл гіалуронат-зв'язуючої активності білків у головному мозку щурів за дії доксорубіцину 5
Бараннік Т.В., Нікітченко І.В., Акопян А.С., Кієнко Л.С., Боцула І.В., Ткаченко А.І. Вплив низьких доз хлориду кадмію на стійкість еритроцитів до лізису та прооксидантно-антиоксидантний статус крові щурів 11
Волкова Ю.В., Сухова Л.Л., Давидов В.В. Вплив деяких факторів на активність альдегіддегідрогенази печінки щурів пубертатного віку в умовах іммобілізаційного стресу 18
Яковенко Б.В., Мехед О.Б., Іскевич О.В. Зміни вмісту цитохромів Р-450 і b5 та активності НАДФ-генеруючих ферментів у тканинах коропа під впливом поверхнево-активних речовин 23
••• ГЕНЕТИКА •••
Багацька Н.В., Ковальова В.І., Будрейко О.А., Чумак С.О. Цитогенетична характеристика дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, з урахуванням застосованої інсулінотерапії 29
Волкова Н.Є., Алейникова А.А., Воробйова Л.І. Аналіз мінливості компаундів за локусом white Drosophila melanogaster за умови різного рівня гетерозиготності генетичного фону 36
Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Банникова М.О., Моргун Б.В. Agrobacterium-опосередкована трансформація in planta пшениці м’якої озимого сорту Подолянка 47
Попов В.М. Валідація SCAR-маркера, зчепленого з геном відновлення фертильності пилку соняшнику 54
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Брандлер О.В., Бiрюк I.Ю., Єрмаков О.А., Тiтов С.В., Сурiн В.Л., Корабльов В.П., Токарський В.А. Міжвидова і внутрішньовидова молекулярно-генетична мінливість і диференціація у крапчастих ховрахів Spermophilus suslicus і S. odessanus (Rodentia, Sciuridae, Marmotini) 58
Керимов Тахир Основные лимитирующие факторы, влияющие на биологические параметры птиц-некрофагов 68
Махмудова Є.А. Трематоди рибоядних птахів Девечинського лиману Каспійського моря 73
Мустафаева Г.А. Паразиты (Hymenoptera, Chalcidoidea) ложнощитовок (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Азербайджана 82
Сулейманов С.Ш., Сеид-Рзаев М.М., Мирзоев Г.С. Питание каспийского пузанка Alosa caspia (Eichwald, 1838) в западной части Каспия 89
Шекк П.В. Формування ремонтно-маточних стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в умовах північно-західного Причорномор’я 95
••• КЛІТИННА БІОЛОГІЯ •••
Алтухова Л., Кот К., Кот Ю., Морозова К., Клочко І., Плотніков А., Перський Є. Порівняння ефективності гальмуючої дії об'ємної аутотрансплантації фібробластів і композиції фібробластів з кератиноцитами на розвиток локального променевого опіку шкіри 103
Гриценко М.А. Вікові особливості деяких властивостей фібробластів 110
••• КРІОБІОЛОГІЯ •••
Беспалова І.Г., Рогоза Л.А., Дюбко Т.С., Татарець А.Л., Єрмоленко І.Г., Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. Використання флуоресцентних зондів для дослідження речовин пептидної природи в екстрактах кріоконсервованих фрагментів органів 117
••• МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ •••
Бабій С., Радченко Л., Фесенко А., Смутько О., Степанський Д., Міроненко А. Адаптивні властивості виділених в Україні вірусів грипу в умовах обмеженого використання противірусних препаратів 125
Демченко Н.Р., Курмакова І.М., Третяк О.П. Відповідь бактерій сульфідогенного природного угруповання та монокультур роду Desulfovibrio на дію інгібітора біокорозії з антимікробними властивостями 131
Петренко О.В., Хайтович О.Б., Алексеєнко В.В. Порівняльна характеристика біологічних властивостей Vibrio choleraе O1, виділених від хворих під час спалахів холери та в міжспалаховий період в Україні 138
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Грабовський С.С., Грабовська О.С. Вміст окремих класів ліпідів у крові бугайців за умов передзабійного стресу 144
Журавльов В.О., Макаревич В.С., Колупаєва Т.В., Тондий Л.Д., Шех В.Є., Завизиступ Ю.В., Тондій Л.Д., Щерба В.А., Стуканьов І.М. Про можливість визначення біологічного віку людини шляхом реєстрації мікроструму 149
Хіміч Т.Ю., Белодід О.А. Синдром хронічної втоми та урогенітальна патологія у жінок репродуктивного віку 154
Шевчук Т.Я., Апончук Л.С., Романюк А.П. Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які курять 163
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Жуков О.В., Задорожна Г.О. Роль позагоризонтних ґрунтових морфоструктур в організації рослинності дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках (Нікопольський марганцево-рудний басейн) 171
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Ковальчук Ю.П., Ушакова Г.О. Ковальчук Ю.П., Ушакова Г.О. Зміна рівня S-100b протеїну у різних відділах мозку піщанок за умов старіння та дії альфа-кетоглутарату 186
••• інформація •••
Правила для авторів 191