Вип. 23 (№1129)

Кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів – 125-річний шлях в Харьківському університеті 5
••• ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН •••
Левчук А.М., Лях В.А. Біологічна активність лектиноподібних білків генеративних органів гомо- та гетеростильних видів роду Linum L. 13
Попова Ю.В., Жмурко В.В. Вплив тривалості фотоперіоду на азотфіксувальну активність ізогенних за генами Е ліній сої Glycine max (L.) Merr. 21
Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В. Вплив червоного світла на ростові процеси і активність ауксинів, гіберелінів та абсцизової кислоти в листках ізогенних за генами Е ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) 29
Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В. Динаміка активності та вмісту ІОК у листках і апікальних меристемах стебла ізогенних за генами Е ліній сої в процесі фотоперіодичної індукції 36
••• БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН •••
Васильченко М.С., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. Фотоперіодична реакція та калусогенез ізогенних за Е-генами ліній сої культурної 44
Шестопал О.Л., Замбріборщ І.С., Топал М.М. Гаплопродукційна спроможність пшениці м’якої озимої за наявності в генотипі пшенично-житніх транслокацій 53
••• РІСТ ТА РОЗВИТОК У ВЗАЄМОДІЇ «РОСЛИНА-МІКРООРГАНІЗМИ» •••
Коць С.Я., Михалків Л.М., Веселовська Л.І., Береговенко С.К. Азотфіксувальна активність і продуктивність люцерни, інокульованої Sinorhizobium meliloti, за різного водозабезпечення та використання білків із гемаглютинуючою активністю 59
Письменна Ю.М., Панюта О.О., Белава В.Н., Таран Н.Ю. Лектинова активність клітинних стінок і клітинних органел проростків озимої пшениці (Triticum aestivum) за біотичного стресу 65
Самойлов А.М., Жмурко В.В. Ефекти кореневих виділень проростків ізогенних за генами Vrn ліній пшениці на динаміку росту, трофічний хемотаксис та синтез індолил-3-оцтової кислоти у специфічного діазотрофа Azospirillum brasilense 410 73
••• РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ЗА УМОВ СТРЕСУ •••
Борисова О.В., Ружицька О.М. Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту 81
Коростильова Т.С., Богуславська Л.В., Легостаєва Т.В. Вплив аерогенного забруднення на вміст білка, активність та ізоферментний спектр пероксидази у насінні видів роду Acer L. у процесі формування 89
Лихолат Ю.В., Россихіна-Галича Г.С., Боброва О.М., Білик І.В. Активність ферментів системи антиоксидантного захисту в насінні Gleditsia triacanthos L. за антропогенного впливу 96
Павлюкова Н.Ф., Богуславська Л.В. Динаміка вмісту крохмалю та лігніну в однорічних пагонах видів роду Acer L. за різних умов зростання в урбанізованому середовищі 101
Смірнов О.Є., Таран Н.Ю., Косян А.М., Косик О.І. Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.) 107
Ткач О.П., Каменчук О.П., Михальська Л.М. Реакція рослин озимої пшениці сорту Артеміда на обробку насіння сірчанокислим марганцем 116
Юсипіва Т.І., Грицай З.В. Вплив аерогенного забруднення SO2 та NO2 на анатомічні показники стебла Caragana arborescens Lam. 123
••• ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ, РОЗВИТКУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН •••
Колесніков М.О. Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності гороху посівного (Pisum sativum L.) 129
Миронова Л.Н., Реут А.А. Застосування фізіологічно активних речовин при культивуванні Хости в Башкортостані 138
Трач В.В., Сонько Р.В., Гуральчук Ж.З., Лопатько К.Г., Щербакова О.М., Гончар Л.М., Гринюк С.О. Вплив хітозану та колоїдного розчину заліза на фітотоксичність гербіциду піроксуламу 144
••• інформація •••
III Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту та розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», присвячена 125-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Харків, Україна, 11-12 листопада, 2014 153
Терек О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник / О.І. Терек, О.І. Пацула. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 328 с. (рецензія) 156
Правила для авторів 157